Visie

My Crown is opgericht vanuit de gedachte om een buitenschoolse opvang te starten met ruime openingstijden van 6.00 uur tot 18:30 (op aanvraag tot 20.00 uur). Er wordt een compleet pakket aangeboden van verzorging en activiteiten inclusief ontbijt. My Crown wil hiermee tegemoetkomen aan de behoeften voor ouders die werken in de zorg en andere sectoren waar met continue roosters worden gewerkt. Zij vallen buiten de boot bij de reguliere opvang.

Ieder kind is, ongeacht achtergrond en identiteit, van harte welkom. We werken vanuit een christelijke grondslag. De basis van de christelijke grondslag is de liefde van God. De opdracht die beschreven staat in Mattheus 22:37 en 39 willen wij naleven: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand… U zult uw naaste liefhebben als uzelf. We willen echt zijn in onze aandacht en liefde voor de kinderen. We willen zorgvuldig zijn en de kinderen begeleiden met wijsheid en verstand. We willen tevens een steun zijn voor ouders in het mee opvoeden van hun kinderen.

Onze kernwaarden zijn: Samen, Uniek, Groei en Respect. We dragen deze uit in ons pedagogisch handelen en hoe we met elkaar en met de ouders om willen gaan.

Samen

We voeden samen met ouders de kinderen op. Kinderen leren van en met elkaar. Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij en mag meedoen. Wij bereiden de kinderen voor op deelname aan de samenleving en wij stimuleren samenhorigheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zullen vanwege de diversiteit aan culturen in het Kindcentrum ieder eraan herinneren dat we Nederlands spreken. Behalve dat we dit voor de wet verplicht zijn, vinden het belangrijk dat we elkaar verstaan en in saamhorigheid met elkaar optrekken. Diversiteit is een onderdeel van samen zijn. Samen verschillend zijn in een multiculturele samenleving. Bij samen hoort voor ons ook dat we kinderen aanmoedigen om bij te dragen, te helpen en spelenderwijs verantwoordelijkheid dragen.

Uniek

Elk kind is uniek gemaakt door God en heeft zijn eigen persoonlijkheid. Wij zien verschillen tussen kinderen. We helpen kinderen te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze deze kunnen ontplooien. Elk in hun eigen tempo en op hun eigen manier. We laten kinderen ervaren dat ze er mogen zijn en dat we ze waarderen en dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. En we zien verschillend zijn als een verrijking.

Groei

Kinderen maken een enorme fysieke, mentale en geestelijke groei door. Wij geven kinderen de ruimte om te ontdekken wie ze zijn en zich te ontplooien. Ze mogen op ontdekkingstocht gaan en zoeken naar creatieve oplossingen. Wij bieden uitdagende activiteiten, die voor het kind zinvol, leuk en leerzaam zijn. Wij bieden een gezonde omgeving en stimuleren kinderen om te bewegen, buiten te zijn en actief te zijn. We stimuleren zelfredzaamheid, zelfstandigheid en hebben respect voor de autonomie van het kind. We willen kinderen positieve aanmoediging geven in hun groeiproces.

Respect

We bouwen aan een sfeer van wederzijds respect tussen pedagogisch medewerker en kind, medewerkers en ouders en tussen ouders onderling. Iedereen verdient het om liefdevol en met respect behandeld te worden. Liefde en respect komen bij ons tot uiting door kinderen serieus te nemen in hun ideeën en gedragingen. Hierdoor krijgen ze vertrouwen in hun eigen kunnen. Kinderen mogen zelf ervaringen opdoen en mogen fouten maken om zo te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Ieder kind verdient respect, niet alleen van pedagogisch medewerkers, maar ook van de andere kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook elkaar respecteren en accepteren. We helpen kinderen de onderlinge verschillen te zien en te waarderen, ook al is het anders dan zij gewend zijn. We zijn alert op pesten en zullen mede door middel van ons Gedrag en pestprotocol zorgdragen dat ieder kind veilig en geaccepteerd is.


Missie

Onze missie is om verantwoorde opvang te bieden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. We dragen zorg voor een opvang die aan kwaliteitseisen voldoet. Dit doen we vanuit een levenshouding gebaseerd op christelijke grondslag, zoals boven beschreven.

We volgen en stimuleren kinderen in de ontwikkeling en dragen bij aan de doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs. We werken daarin met ouders en met scholen samen en we zorgen voor een stabiel team met vaste medewerkers, die de visie en missie van My Crown ondersteunen.

We bieden ruime openingstijden (6.00 – 18.30 (op aanvraag tot 20.00 uur)) om ouders met onregelmatige roosters, zoals in de zorg de mogelijkheid te bieden hun kinderen op een veilige plaats te laten opvangen. Dat zien we als maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We voeren onze missie uit aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen:

  • We bieden Emotionele Veiligheid
  • We bieden gelegenheid voor het ontwikkelen van de Persoonlijke Competentie
  • We bieden gelegenheid voor het ontwikkelen van de Sociale Competentie
  • We helpen kinderen in het zich Eigen maken van waarden en normen (socialisatieproces).